Obs de Stapvoorde! Een uitdaging voor iedereen!

Obs De Stapvoorde is een plek waar leerlingen elkaar ontmoeten en leren samenwerken. Een belangrijke voorwaarde voor alle leerlingen om tot ontwikkeling te komen. Met elkaar hebben we als taak om ervoor te zorgen dat zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien tot zelfstandige mensen die in staat zijn relaties op te bouwen en te onderhouden en die de taak aankunnen waarvoor ze staan.

In die omgeving gaan we uit van wederzijds respect van zowel kinderen, ouders als leerkrachten, waarbij de principes van de “paraplu” worden gehanteerd. Deze paraplu hangt in elk lokaal.

- Iedereen hoort er bij.
- De ruimte is voor allemaal.
- We zijn zuinig op eigen en andermans eigendommen.

Onze leerkrachten zijn zich hierbij bewust van hun verantwoordelijkheden. Zij sluiten in hun aanbod aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en leveren een bijdrage aan hun toekomstig burgerschap. De leerkrachten worden daarbij gesteund door hun collega’s, de intern begeleiders, het schoolmanagement, het bestuur van de school en de externe professionals. Samen moeten zij het onderwijs aan uw kind(-eren) vormgeven.

Obs De Stapvoorde verzorgt het basisonderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Elk kind is  welkom. De grens van onze ondersteuningscapaciteit is hierbij bepalend. De vraag is of we alle kinderen op onze school een optimale ontwikkeling kunnen bieden. Onze insteek hierbij  is om in eerste instantie te bekijken waartoe een kind in staat is in plaats naar waartoe een kind niet in staat is.

Gedurende hun schoolloopbaan laten we de kinderen kennismaken met de afspiegeling van onze  maatschappij op zowel cognitief, sociaal, fysiek als emotioneel gebied. Dat organiseren we zowel binnen als buiten onze schoolmuren.

Ouders nemen een belangrijke en bijzondere positie in door hun eerst verantwoordelijkheid, hun betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid. Daarom vinden wij als team een goede communicatie met de ouders over hun kinderen erg belangrijk.

In ons schoolplan staat hoe wij ons onderwijs op basis van deze uitgangspunten steeds proberen te verbeteren.

De onderzoekende school:

We leven in een zich snel ontwikkelend maatschappij. Zowel sociaal-maatschappelijk, economisch en wat betreft vernieuwingen in communicatie en techniek. We bereiden onze kinderen voor op een (mondiale) samenleving waarvan we niet precies weten hoe die erover pakweg tien jaar uit zal zien.

We kunnen ons als opvoeders niet veroorloven om ons af te sluiten van de hedendaagse ontwikke-lingen. Kinderen van nu en als volwassenen in de nabije toekomst, zullen een steeds meer ontdekkende en onderzoeksmatige houding aan moeten nemen. Dat vraagt, als voorwaarde, eenzelfde houding van ons. Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Zijn de oplossingen die we gevonden hebben wel de oplossingen voor de problemen die we tegenkwamen? Wat er beweerd wordt, is dat onderzocht of berust de bewering op aannames? We proberen hierbij aan te sluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen.

Onze school is zich hiervan terdege van bewust en heeft enkele jaren geleden bewust voor het logo van de “onderzoekende school” gekozen. Ook al staan we hiermee aan het begin en zal het nog niet tot in alle geledingen waarneembaar zijn. Het is een weg die we met team en onze leerlingen willen inslaan. Deze visie zal daar waar wenselijk en mogelijk, als rode draad door ons aanbod/aanpak gaan lopen. Obs De Stapvoorde heeft hier als Academische Opleidingsschool een grote rol in gespeeld.